Matematyka

Geometria analityczna

Do określenia tego działu używane jest też, w niektórych podręcznikach szkoły średniej, określenie - geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
Omawiane tutaj pojęcia związane są z prostokątnym układem współrzędnych na płaszczyźnie.

Wektory Prosata Okrąg