Fizyka

Ruch prostoliniowy jednostajny

Torem ruchu jest linia prosta. Prędkość jest stała (v=const).

ruch jednostajny v(t)

Droga jest wprost proporcjonalna do czasu i prędkości. Określa to wzór -

s=v∙t.

Zgodnie z tym wzorem droga rośnie z czasem, co przedstawia poniższy wykres.

Ruch jednostajny s(t)

Na wykresie przedstawiającym zależność prędkości od czasu – droga jest równa polu prostokąta pod prostą przedstawiającą zmiany (ich brak) prędkości w czasie. Na poniższym rysunku zaznaczona jest droga przebyta w czasie t1.

Ruch jednostajny s na v(t)

Gdy droga jest określona jako odległość od pewnego punktu, może się zdarzyć, ze ruch rozpoczyna się w pewnej odległości (s0) od tego punktu. Odległość s0 nazywana jest drogą początkową.

Droga poczatkowa

Wykres zależności drogi od czasu, z drogą początkową, wygląda jak niżej.

Ruch jednostajny s(t) z s pocz.