smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-5 – Obiekty graficzne

5.1 Wprowadzanie, manipulacja

5.1.1 Wprowadza obiekt graficzny (obraz, rysunek) do slajdu.

Obrazy z plików wprowadza się po naciśnięciu ikony Obraz w sekcji Obrazy karty Wstawianie, a rysunki (cliparty) – po naciśnięciu, znajdującej się obok ikony Obiekt clipart. Obie ikony są dostępne w niektórych układach slajdów (np. w układzie Tytuł i zawartość).

2010 sekcja Obrazy 2010 Wstawianie obrazów slajd

Po naciśnięciu ikony Obraz otwiera się okno Wstawianie obrazu, umożliwiające przeglądanie własnego komputera i sieci lokalnej.
Po naciśnięciu ikony Obiekt clipart otwiera się okno Clipart, umożliwiające wstawienie rysunków z pakietu MS Office 2010. Przy włączonej opcji Uwzględniaj zawartość z usługi Bing dostępne będą obiekty pochodzące z Internetu. W widocznym okienku należy wpisać temat zdjęć lub rysunków.

2010 okno Clipart


Obiekty graficzne można wprowadzać z dwóch źródeł – z zasobów lokalnych lub internetowych.
Obiekty z zasobów lokalnych wprowadza się po naciśnięciu ikony Obrazy w sekcji Obrazy karty Wstawianie, a obiekty pochodzące z Internetu – po naciśnięciu, znajdującej się obok ikony Obrazy online. Obie ikony są dostępne w niektórych układach slajdów (np. w układzie Tytuł i zawartość).

2016 sekcja Obrazy 2016 obrazy slajd

Po naciśnięciu ikony Obrazy otwiera się okno Wstawianie obrazu, umożliwiające przeglądanie własnego komputera i sieci lokalnej.
Po naciśnięciu ikony Obrazy online otwiera się okno Wstawianie obrazów umożliwiające wstawienie obrazów pochodzących z Internetu. Dostępna jest opcja Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing. W widocznym okienku należy wpisać temat zdjęć lub rysunków.

2016 Wstawianie obrazów

Znalezione obiekty zostaną wyświetlone w oknie. Po wybraniu zdjęcia i naciśnięciu przycisku Wstaw, wybrany obiekt zostanie umieszczony na slajdzie.

2016 z Bing

Po zalogowaniu się na konto Microsoft, można pobierać obrazy z witryn OneDrive, Flickr, Facebook.

5.1.2 Zaznacza obiekt graficzny.

Obiekt graficzny zaznacza klikniecie w jego obszarze.

5.1.3 Kopiuje, przenosi obiekty graficzne, wykresy w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy otwartymi prezentacjami.

Obiekt, na którym ma być przeprowadzona operacja, należy zaznaczyć i wyprać polecenie Kopiuj lub Wytnij (przy przenoszeniu). Następnie należy wskazać miejsce docelowe i wydać polecenie Wklej. Polecenie dostępne są na karcie Narzędzia główne i w menu podręcznym.

5.1.4 Zmienia rozmiar, usuwa obiekt graficzny, wykres w prezentacji.

W celu zmiany rozmiaru, należy zaznaczyć obiekt graficzny. Wymiary można ustawić w sekcji Rozmiar karty Formatowanie.

2010 sekcja Rozmiar

Po naciśnięciu ikony 2010 ikona, lub wybraniu w menu podręcznym polecenia Rozmiar i położenie… otwiera się okno zadań Formatowanie obrazu z wybraną opcją Rozmiar, w którym można formatować obraz w szerszym zakresie.

2010 okno Formatowanie obrazu

Domyślnie zmiana jednego wymiaru wymusza proporcjonalną zmianę drugiego. Gdy jest potrzeba ustawienia nowych dowolnych wymiarów, należy odznaczyć opcję Zablokuj współczynnik proporcji.


W celu zmiany rozmiaru, należy zaznaczyć obiekt graficzny. Wymiary można ustawić w sekcji Rozmiar karty Formatowanie.

2016 sekcja Rozmiar

Po naciśnięciu ikony 2016 ikona sekcji, lub wybraniu w menu podręcznym polecenia Rozmiar i położenie… otwiera się okienko zadań Formatowanie obrazu z wybraną sekcją Rozmiar i właściwości, w którym można formatować obraz w szerszym zakresie.
Domyślnie zmiana jednego wymiaru wymusza proporcjonalną zmianę drugiego. Gdy jest potrzeba ustawienia nowych dowolnych wymiarów, należy odznaczyć opcję Zablokuj współczynnik proporcji.

2016 Formatowanie obrazu

5.1.5 Obraca, odwraca obiekt graficzny.

Po zaznaczeniu obiektu należy nacisnąć ikonę Obróć w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie i wybrać odpowiednie polecenie.

2010 Obrót

Po wybraniu Więcej opcji obrotu… otwiera się okienko zadań Formatowanie obrazu z wybraną sekcją Rozmiar, gdzie można dokładnie określić kąt obrotu.
Polecenie Obrót jest również dostępne po wybraniu Rozmieść\Pozycjonuj Obiekty\Obróć w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.


Po zaznaczeniu obiektu należy nacisnąć ikonę Obróć obiekty w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie i wybrać odpowiednie polecenie.

2016 Obrót

Po wybraniu Więcej opcji obrotu… otwiera się okienko zadań Formatowanie obrazu z wybraną sekcją Rozmiar i właściwości, gdzie można dokładnie określić kąt obrotu.
Polecenie Obrót jest również dostępne po wybraniu Rozmieść\Pozycjonuj Obiekty\Obróć w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.

5.1.6 Wyrównuje obiekt graficzny na slajdzie: do lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowuje obiekt w pionie i w poziomie.

Przed wyrównaniem należy zaznaczyć co najmniej dwa obiekty.
Opcje wyrównania dostępne są po wybraniu Wyrównaj w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie.

2010 Wyrównaj

Polecenie Wyrównaj jest również dostępne po wybraniu Rozmieść\Pozycjonuj Obiekty\Wyrównaj w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.


Przed wyrównaniem należy zaznaczyć co najmniej dwa obiekty.
Opcje wyrównania dostępne są po wybraniu Wyrównaj w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie.

2016 Wyrównaj

Polecenie Wyrównaj jest również dostępne po wybraniu Rozmieść\Pozycjonuj Obiekty\Wyrównaj w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.

5.2 Rysowanie

5.2.1 Dodaje do slajdu różne typy obiektów graficznych: linia prosta, strzałki, strzałki blokowe, trójkąt, kwadrat, owal, koło, pole tekstowe.

Po naciśnięciu ikony Kształty w sekcji Ilustracje karty Wstawianie, można wybrać, z listy kształtów, kształt przeznaczony do dodania do slajdu. Ta sama rozwijana lista znajduje się w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.

2010 Kształty

Po zaznaczeniu kształtu, należy ustawić kursor w punkcie początkowym rysowania, nacisnąć lewy przycisk myszy, pociągnąć do punktu końcowego i puścić przycisk. Wielkość przesunięcia kursora określa wielkość rysowanego kształtu.
Ikona Pole tekstowe 2010 Pole tekstowe znajduje się w grupie Kształty podstawowe listy kształtów i w sekcji Tekst karty Wstawianie.


Po naciśnięciu ikony Kształty w sekcji Ilustracje karty Wstawianie, można wybrać, z listy kształtów, kształt przeznaczony do dodania do slajdu. Ta sama rozwijana lista znajduje się w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne.

2016 Kształty

Po zaznaczeniu kształtu, należy ustawić kursor w punkcie początkowym rysowania, nacisnąć lewy przycisk myszy, pociągnąć do punktu końcowego i puścić przycisk. Wielkość przesunięcia kursora określa wielkość rysowanego kształtu.

5.2.2 Wprowadza tekst do pola tekstowego, strzałki blokowej, trójkąta, kwadratu, owalu, koła.

Obiekt (pole tekstowe itd.) należy zaznaczyć i rozpocząć pisanie. Kliknięcie na zewnątrz obiektu kończy edycję.

5.2.3 Zmienia kolor tła obiektów graficznych, kolor linii, grubość i styl linii.

Wszystkie wymienione atrybuty kształtu można zmienić po wybraniu odpowiednio - Wypełnienie kształtu lub Kontury kształtu. Ikony poleceń są dostępne w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne

2010 sekcja Rysowanie

lub w sekcji Style kształtów karty Formatowanie.

2010 sekcja Style kształtów

Po naciśnięciu ikony 2010 ikona, w jednej z wymienionych sekcji, otworzy się okienko zadań Formatowanie kształtu, z wybraną sekcją Wypełnienie. Obok są sekcje Kolor linii i Styl linii.

2010 okno Formatowanie kształtu


Wszystkie wymienione atrybuty kształtu można zmienić po wybraniu odpowiednio Wypełnienie kształtu lub Kontury kształtu. Ikony poleceń są dostępne w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne

2016 sekcja Rysowanie

lub w sekcji Style kształtów karty Formatowanie.

2016 sekcja Style kształtów

Po naciśnięciu ikony 2016 ikona, w jednej z wymienionych sekcji, otworzy się okienko zadań Formatowanie kształtu, z opcjami Wypełnienie i Linia.

2016 Formatowanie kształtu

We wszystkich przypadkach, po naciśnięciu trójkątnych strzałek, rozwijają się menu z opcjami wypełnień i parametrami linii.

5.2.4 Zmienia styl początku i końca obiektu graficznego typu strzałka.

Po rozwinięciu polecenia Kontury kształtu (mała strzałka obok ikony) i rozwinięciu pozycji Strzałki, jest możliwość wybrania typu strzałki.

2010 Strzałki

Po naciśnięciu opcji Więcej strzałek… otwiera się okno Formatowanie kształtu z opcją Styl linii.

2010 Styl linii


Po rozwinięciu polecenia Kontury kształtu (mała strzałka obok ikony) i rozwinięciu pozycji Strzałki, jest możliwość wybrania typu strzałki.

2016 Strzałki

Po naciśnięciu opcji Więcej strzałek… otwiera się okno Formatowanie kształtu z rozwiniętą opcją Linia.

2016 Formatowanie strzałki

5.2.5 Stosuje cieniowanie do obiektów graficznych.

Aby dodać cień do obiektu, należy wybrać polecenie Cień z rozwinięcia ikony Efekty kształtów. Ikona Efekty kształtów znajduje się w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne i w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie.
W rozwinięciu polecenia Cień dostępna jest opcja Opcje cienia… Wybranie jej powoduje otwarcie okna Formatowanie kształtu z wybranymi opcjami cieni. Formatuj kształt… jest dostępne w menu podręcznym.

5.2.6 Stosuje grupowanie oraz rozgrupowanie obiektów graficznych na slajdzie.

Elementy zgrupowane traktowane są jak jeden obiekt. Kliknięcie w jeden obiekt zaznacza całą grupę obiektów. Razem są kolorowane przesuwane i skalowane.
W celu zgrupowania obiektów, należy te obiekty zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie Grupuj. Polecenie jest dostępne po rozwinięciu menu ikony Rozmieść w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne, w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie i w menu podręcznym.
W celu rozgrupowania obiektów należy zaznaczyć grupę obiektów i wybrać polecenie Rozgrupuj. Jest ono dostępne w tych samych miejscach, co polecenie Grupuj.

5.2.7 Ustawia położenie obiektu graficznego nad, pod, na wierzch, na spód w stosunku do innych obiektów graficznych.

Rysowane obiekty są ustawiane kolejno, jeden nad drugim. Na rysunku poniżej – pierwszy był rysowany niebieski prostokąt, potem zielony owal i ostatni czerwony prostokąt z zaokrąglonymi rogami.

2010 uporządkowanie

Aby zmienić położenie obiektu, należy go zaznaczyć i wybrać jedno z poleceń określających zmianę położenia. Polecenia te są dostępne po rozwinięciu menu ikony Rozmieść w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne, w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie (ikona Wyrównaj) i w menu podręcznym.

2010 Wyrównaj


Rysowane obiekty są ustawiane kolejno, jeden nad drugim. Na rysunku poniżej – pierwszy był rysowany niebieski prostokąt, potem zielony owal i ostatni czerwony prostokąt z zaokrąglonymi rogami.

2016 uporządkowanie

Aby zmienić położenie obiektu, należy go zaznaczyć i wybrać jedno z poleceń określających zmianę położenia. Polecenia te są dostępne po rozwinięciu menu ikony Rozmieść w sekcji Rysowanie karty Narzędzia główne, w sekcji Rozmieszczenie karty Formatowanie (ikona Wyrównaj) i w menu podręcznym.

2016 Uporządkuj