smoczek

S2

Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S2-3 – Tekst

3.1 Posługiwanie się tekstem

3.1.1 Stosuje dobre praktyki w tworzeniu zawartości slajdów: używa krótkich, zwięzłych zwrotów, punktów, numerowanych list.

Teksty powinny być zgodne z tematem slajdu i odnosić się do ilustracji (jeśli istnieją) umieszczonych na slajdzie. Zbyt długie teksty rozpraszają uwagę. Wypunktowanie głównych treści zwiększa ich przyswojenie.

3.1.2 Wprowadza tekst do odpowiedniego miejsca zarezerwowanego w wyświetleniu standardowym lub konspektowym.

Pola tekstowe znajdują się domyślnie w układach slajdów dostępnych w polecenie Nowy slajd. Tylko układ Pusty nie zawiera pola tekstowego (nie zawiera żadnego). Zawartość pól, z układów slajdów, widoczna jest w Widoku konspektu.

3.1.3 Edytuje tekst w prezentacji.

Edycja teksu oznacza wprowadzanie i modyfikację tekstu. Wykonuje się ja za pomocą klawiatury.
Tekst wprowadzany jest w istniejące lub nowotworzone pola tekstowe lub tabele.
Pole tekstowe można utworzyć można utworzyć za pomocą narzędzia Pole tekstowe, znajdującego się w sekcji Tekst karty Wstawianie.

3.1.4 Kopiuje, przenosi tekst w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy wieloma prezentacjami.

Po zaznaczeniu tekstu, na którym przeprowadzana jest operacja, należy wydać polecenie Kopiuj lub Wytnij. Następnie, po wskazaniu miejsca docelowego, należy wydać polecenie Wklej.


3.1.5 Usuwa tekst.

Po zaznaczeniu tekstu, przeznaczonego do skasowania, należy nacisnąć klawisz Delete (Del).

3.1.6 Używa poleceń Cofnij i Ponów.

W trakcie tworzenia prezentacji może wystąpić potrzeba anulowania wykonanej operacji, lub kilku operacji. Służy do tego polecenie Cofnij (Ctrl+Z). Polecenie uruchamiane jest naciśnięciem zawiniętej w lewo strzałki, znajdującej się w pasku Szybki dostęp. Naciśnięcie małej trójkątnej strzałki, umieszczonej obok, pozwala na rozwinięcie listy wykonanych operacji i jednoczesne cofnięcie wielu operacji.

2010 Cofnij

Cofniecie operacji można odwołać poleceniem Wykonaj ponownie (Ctrl+Y). Polecenie uruchamia naciśniecie strzałki zawiniętej w prawo.

2010 Ponów


W trakcie tworzenia prezentacji może wystąpić potrzeba anulowania wykonanej operacji, lub kilku operacji. Służy do tego polecenie Cofnij (Ctrl+Z). Polecenie uruchamiane jest naciśnięciem zawiniętej w lewo strzałki, znajdującej się w pasku Szybki dostęp. Naciśnięcie małej trójkątnej strzałki, umieszczonej obok, pozwala na rozwinięcie listy wykonanych operacji i jednoczesne cofnięcie wielu operacji.

2016 Cofnij

Cofniecie operacji można odwołać poleceniem Wykonaj ponownie (Ctrl+Y). Polecenie uruchamia naciśniecie strzałki zawiniętej w prawo.

2016 Ponów

3.2 Formatowanie

3.2.1 Zmienia wielkość i krój czcionki.

Narzędzia formatowania czcionek dostępne są w sekcji Czcionka karty Narzędzia główne i w oknie Czcionka, które otwiera naciśnięcie ikony 2010 sekcja znajdującej się z prawej strony nazwy sekcji.

2010 sekcja Czcionka

2010 krój czcionki 2010 Rozmiar czcionki

2010 okno Czcionka


Narzędzia formatowania czcionek dostępne są w sekcji Czcionka karty Narzędzia główne i w oknie Czcionka, które otwiera naciśnięcie ikony 2016 sekcja znajdującej się z prawej strony nazwy sekcji.

2010 sekcja Czcionka

2016 Krój czcionki 2016 Rozmiar czcionki

2016 okno Czcionka

3.2.2 Zmienia styl czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona, cieniowanie.

Zmian dokonuje się w tych samych miejscach, co krój i rozmiar.

2010 Pogrubienie 2010 Kursywa

2010 Podkreślenie 2010 Cień tekstu


Zmian dokonuje się w tych samych miejscach, co krój i rozmiar.

2016 Pogrubienie 2016 Kursywa

2016 Podkreślenie 2016 Cień tekstu

3.2.3 Stosuje kolory do tekstu.

Po zaznaczeniu tekstu należy wybrać Kolor czcionki (paleta Kolor motywu), znajdujący się w sekcji Czcionka karty Narzędzia główne. Po wybraniu Więcej kolorów otwiera się okno Kolor, w którym można kolory z szerokiej palety lub, po wybraniu Niestandardowy, z palety RGB lub HSL

2010 Kolor czcionki 2010 Więcej kolorów czcionki


Po zaznaczeniu tekstu należy wybrać Kolor czcionki (paleta Kolor motywu), znajdujący się w sekcji Czcionka karty Narzędzia główne. Po wybraniu Więcej kolorów otwiera się okno Kolor, w którym można kolory z szerokiej palety lub, po wybraniu Niestandardowy, z palety RGB lub HSL.

2016 Kolor czcionki 2016 Więcej kolorów czcionki

Po wybraniu opcji Pipeta, można wybrać kolor tekstu z kolorów dostępnych na slajdzie.

3.2.4 Stosuje opcję śledzenia zmian tekstu.

PowerPoint nie ma opcji śledzenia zmian tekstu. Można jedynie korzystać z recenzji umieszczanych w komentarzach.

3.2.5 Wyrównuje tekst: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie.

Narzędzia wyrównania tekstu znajdują się w sekcji Akapit karty Narzędzia główne.

2010 sekcja Akapit

2010 do lewej 2010 do środka

2010 do prawej 2010 wyjystuj

Po naciśnięciu ikony sekcja, w sekcji Akapit, otwiera się okno Akapit. W polu Wyrównanie można określić rodzaj wyrównania tekstu.

2010 okno Akapit wyrównanie


Narzędzia wyrównania tekstu znajdują się w sekcji Akapit karty Narzędzia główne.

2016 sekcja Akapit

2010 do lewej 2016 wysrodkuj

2016 do prawej 2016 wyjystuj

Po naciśnięciu ikony sekcja, w sekcji Akapit, otwiera się okno Akapit. W polu Wyrównanie można określić rodzaj wyrównania tekstu.

2016 okno Akapit wyrownanie

3.3 Listy

3.3.1 Tworzy wcięcie tekstu wypunktowanego. Usuwa wcięcia z tekstu wypunktowanego.

Poziom wcięcia wierszy listy wypunktowanej określa się wciskając ikony z poziomymi, niebieskimi strzałkami. Ikony znajdują się w sekcji Akapit karty Narzędzia główne.

2010 Zmniejsz wcięcie 2010 Zwiększ wcięcie

Na dokładniejsze określenie poziomu wcięcia pozwalają pola sekcji Wcięcia okna Akapit.

2010 okno akapit


Poziom wcięcia wierszy listy wypunktowanej określa się wciskając ikony z poziomymi niebieskimi strzałkami. Ikony znajdują się w sekcji Akapit karty Narzędzia główne.

2016 Zmniejszenie wcięcia 2016 Zwiększenie wcięcia

Na dokładniejsze określenie poziomu wcięcia pozwalają pola sekcji Wcięcia okna Akapit.

2016 okno Akapit wcięcia

3.3.2 Ustawia interlinię przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej.

Interlinia, w uproszczeniu, to odległość między wierszami. Przed i po akapicie można ustawić odstęp. Robi się to w sekcji Odstępy okna Akapit (p. 33.1).

3.3.3 Zmienia standardowy styl wypunktowania lub numerowania w liście.

Zmianę podstawowego stylu wypunktowania lub numerowania można przeprowadzić po naciśnięciu małej strzałki, po prawej stronie ikony wypunktowania lub numerowania.

2010 Punktury 2010 Numerowanie

Po wybraniu opcji Punktory i numeracja dostępne są narzędzia pozwalające na szersze formatowanie.

2010 Punktory i numeracja


Zmianę podstawowego stylu wypunktowania lub numerowania można przeprowadzić po naciśnięciu małej strzałki, po prawej stronie ikony wypunktowania lub numerowania.

2016 Punktory okno Numeracja

Po wybraniu opcji Punktory i numeracja dostępne są narzędzia pozwalające na szersze formatowanie.

2016 okno Punktory i numerowanie

3.4 Tabele

3.4.1 Wprowadza, edytuje tekst w slajdzie z tabelą.

Aby edytować tekst w komórce tabeli, należy zaznaczyć komórkę i rozpocząć edycję.
W slajdzie z tabelą może znajdować się tekst poza tabelą, w innym polu tekstowym.

3.4.2 Zaznacza wiersze, kolumny, całą tabelę.

W celu zaznaczenia wiersza, należy ustawić kursor z lewej strony wiersza, na zewnątrz tabeli. Gdy pojawi się strzałka strzałka w prawo, należy nacisnąć lewy przycisk myszy.
Podobnie zaznaczane są kolumny. Kursor należy ustawić nad zaznaczaną kolumną i po pojawieniu się strzałki strzałka w dół nacisnąć lewy przycisk myszy.
Gdy potrzeba zaznaczyć więcej wierszy lub kolumn, to po naciśnięciu przycisku myszy, należy przeciągnąć kursor przed zaznaczanymi wierszami lub nad zaznaczanymi kolumnami.
Wiersze i kolumny mogą być zaznaczone przez przeciągnięcie myszy nad zaznaczanym obszarem, po wcześniejszym ustawieniu kursora wewnątrz tabeli.

3.4.3 Wstawia i usuwa wiersze i kolumny.

Polecenia wstawiania i usuwania wierszy i kolumn znajdują się w sekcji Wiersze i kolumny karty Układ. Po zaznaczeniu wiersza lub kolumny należy wybrać odpowiednie polecenie.

2010 sekcja Wiersze i kolumny


Polecenia wstawiania i usuwania wierszy i kolumn znajdują się w sekcji Wiersze i kolumny karty Układ. Po zaznaczeniu wiersza lub kolumny należy wybrać odpowiednie polecenie.

2016 sekcja Wiersze i kolumny

3.4.4 Zmienia szerokość kolumn, wysokość wierszy.

Po zaznaczeniu wiersz lub kolumny można ustawić ich szerokość w sekcji Rozmiar komórki karty Układ.

2010 Rozmiar komórki

Szerokość kolumn i wysokość wierszy można ustawiać za pomocą myszy. Należy ustawić kursor na linii rozdzielającej wiersz lub kolumny. Kursor powinien mieć kształt do kolumn (kolumny) lub do wierszy (wiersze). Następnie, po naciśnięciu lewego przycisku myszy, należy przeciągnąć kursor do potrzebnego położenia i zwolnić przycisk.


Po zaznaczeniu wiersz lub kolumny można ustawić ich szerokość w sekcji Rozmiar komórki karty Układ.

2016 sekcja Rozmiar komórki

Szerokość kolumn i wysokość wierszy można ustawiać za pomocą myszy. Należy ustawić kursor na linii rozdzielającej wiersz lub kolumny. Kursor powinien mieć kształt kolumny (kolumny) lub wiersze (wiersze). Następnie, po naciśnięciu lewego przycisku myszy, należy przeciągnąć kursor do potrzebnego położenia i zwolnić przycisk.